Vilkår studentrabatt

Rabatten gjelder for studenter ved universitet, høgskoler, akademier og liknende læreinstitusjoner, elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige. Studentrabatt for periodebillett gis til studenter/elever mellom 18 og 30 år.

Skolen må ha en varighet (semestervarighet) på minst 3 måneder. Rabatt skal bare gis når studenten/eleven deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid.

Elevene må ha skolegang og studier som hovedvirksomhet med ordinær utdanning som mål. Elever og hjelpepleieelever innrømmes rabatt mens de går på skole. I forbindelse med skolegangen må elevene ikke motta lønn eller annen godtgjørelse. Stipend og mottatte legater regnes ikke som lønn i denne forbindelse.

Rabatten blir også gitt til studenter som studerer i utlandet. Samme bestemmelser og krav til legitimasjon gjelder som for studenter i Norge. Har studenten godkjent gyldig bekreftelse på betalt semesteravgift fra en skole med semestervarighet over 3 måneder i Norge eller utlandet er kravet for å oppnå rabatt oppfylt når de viser legitimasjon. Billetter er bare gyldige sammen med godkjent legitimasjon.

Disse får ikke studentrabatt

Delfags-elever (hospitanter) og voksne i full ervervsmessig stilling, innrømmes ikke rabatt. Ordningen gjelder ikke korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs og etatsskoler (under Forsvaret, Postverket m.v.). Unntatt fra de generelle krav for å få studierabatt, kan voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset "Norsk med samfunnskunnskap" få studierabatt. Undervisningsinstitusjoner som har fast stasjonær fulldagsundervisning på kvelden, og som ikke er korrespondanseskoler, kommer inn under ordningen.

Les vilkår for studentrabatt i Oslo og Akershus på ruter.no

Les vilkår for studentrabatt på lokaltog i Rogaland (Jærbanen) på kolombus.no

 

Dette er gyldig legitimasjon

  • Studiekort/bevis med gyldig semestermerke og foto
  • Attestasjon fra skole som bekrefter skolegang inneværende semester. Sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen godkjent legitimasjon med foto
  • ANSA- og ISIC-kort gir ikke rett til rabatt

Legitimasjon utstedt for vårsemester, eventuelt helt skoleår (med skoleavslutning i mai/juni) er likevel gyldig til og med 30. september samme år. Studiekort ved universitet og høgskoler, utstedt for høstsemester (med skoleavslutning i desember) er gyldig til og med 31. januar året etter.

Skoleelever som ikke har fått utstedt skolebevis, kan framlegge et skriv hvor skolen dokumenterer at eleven er elev ved skolen. ID-kort eller kopi av pass må også framvises.