Transportvilkår for NSB

Her finn du transportvilkåra for NSB, dei generelle retningslinjene som gjeld for deg når du reiser med NSB sine tog. Vilkåra gjeld for reiser frå og med 4. desember 2013.

Rettane til passasjerane etter transportvilkåra gjeld som eit supplement til reglane i Forskrift om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser av 3. september 2010 nr. 1241. Jernbanepassasjerrettsforskrifta.

Her finner du NSBs transportvilkår på bokmål

Her finn du NSB sine ikkje-diskriminerande reglar for transport