Hvem gjør hva på jernbanen

Vi er mange som jobber sammen om togtrafikken i Norge. NSB persontog har ansvar for togtrafikken, Bane NOR for skinneganger og stasjoner, mens Norske tog har ansvar for togsettene. Les mer om de ulike aktørene og NSB-konsernet her.

  • NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern. Persontransport med tog og buss, samt godstrafikk på jernbane, utgjør konsernets hovedvirksomheter.

  • Persontogvirksomheten i NSB konsernet består av NSB AS, med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og AB Svenska Tågkompaniet.

  • Norske tog er et statseid aksjeselskap og ble skilt ut fra NSB Konsernet fra april 2017 som en konsekvens av jernbanereformen. Selskapet har overtatt eierskapet til alle persontogkjøretøy eid av NSB, med noen få unntak.

  • Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.