Transportvilkår for NSB

Her finner du transportvilkårene for NSB, de generelle retningslinjene som foreligger for deg når du reiser med NSBs tog. Vilkårene gjelder for reiser fra og med 4. desember 2013.

Her kan du laste ned NSB Transportvilkår i PDF

Her finn du transportvilkåra for NSB på nynorsk

Her finner du NSBs Ikke-diskriminerende regler om transport

Passasjerenes rettigheter etter transportvilkårene gjelder som et supplement til reglene i forskrift om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser av 3. september 2010 nr. 1241 (jernbanepassasjerrettighetsforskriften)

§ 1 Vilkårenes gyldighet

Transportvilkårene gjelder som avtale mellom NSB og den enkelte passasjer. Med NSB forstås her selskapene NSB AS og NSB Gjøvikbanen AS. Som passasjer regnes enhver som ferdes med tog som drives av eller kjøres på kontrakt for NSB.

§ 2 NSBs plikt til å transportere passasjerer

A. NSB plikter å transportere passasjerer med gyldig billett frem til angitt bestemmelsesstasjon. Transporten skal skje uten unødig opphold og om nødvendig med annet transportmiddel enn tog.

B. NSB skal på anmodning opplyse om transporttjenestens tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det skal opplyses om vilkårene for på og avstigning på selskapets tog, samt opplyses om hvilke hjelpemidler som finnes om bord på togene. Personer med nedsatt funksjonsevne skal tilbys omkostningsfri assistanse i forbindelse med på- og avstigning av toget. På noen stasjoner er det også tilbud om assistanse på stasjonsområdet til og fra toget, se nsb.no for bestilling.

C. NSB plikter ikke å transportere passasjerer som ikke retter seg etter stasjonseller ombordpersonalets anvisninger, er beruset eller gjennom oppførsel kan medføre sikkerhetsrisiko eller være til sjenanse for medpassasjerer, eller krever ekstraordinær tilretteleggelse i forbindelse med transporten og NSB ikke på forhånd har hatt anledning til å planlegge nødvendige tiltak, eller NSB av sikkerhetsmessige grunner ikke anser det forsvarlig å medta passasjeren.

D. Passasjerer kan ved alvorlig brudd på transportvilkårene bortvises fra NSBs transportmidler. Som alvorlig brudd på transportvilkårene anses blant annet det å ikke rette seg etter stasjons- eller ombordpersonalets anvisninger, eller gjennom oppførsel kunne medføre sikkerhetsrisiko eller være til sterk sjenanse for medpassasjerer.

E. Passasjerer kan ved alvorlig brudd på transportvilkårene, etter først å ha mottatt en skriftlig advarsel om nekting av adgang ved gjentatt alvorlig brudd på transportvilkårene, nektes adgang til NSBs transportmidler. Nekting av adgang kan skje for en periode på inntil 4 måneder. Melding om nektet adgang skal gis passasjeren skriftlig. En skriftlig advarsel om nekting av adgang er virksom i en periode på 12 måneder etter at denne er gitt. Passasjerer som blir nektet adgang til NSBs transportmidler, kan mot å betale et administrasjonsgebyr på NOK 150,-, kreve å få refundert restverdien av periodebillett eller billetter de ikke får anvendt som en konsekvens av nekting
av adgang.

F. NSB kan innstille togavganger og omdisponere togmateriell når dette er nødvendig på grunn av årsaker utenfor NSBs kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold eller naturødeleggelser, uforutsette problemer med kjøreveien, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc.

§ 3 Bagasje

A. Passasjeren kan ha med seg håndbagasje inntil 30 kg, maksimum 3 kolli, som vedkommende selv bringer med seg inn i toget og plasserer på egnet plass. Det samme gjelder ski, barnevogner og lignende. Sykler, pulk, sykkeltilhenger og lignende kan medtas etter nærmere fastsatte betingelser, se nsb.no. Passasjeren må selv føre tilsyn med bagasjen under togreisen.

B. Kjæledyr kan tas med på anvist plass. Ombordpersonalet har rett til å avvise passasjerer ifølge med dyr, dersom medbrakte dyr er til sjenanse eller det oppstår en sikkerhetsrisiko. Egne regler for førerhunder i tjeneste og assistansehunder for funksjonshemmede står beskrevet på nsb.no.

C. Ildsfarlige og eksplosive stoffer og annen bagasje som åpenbart kan innebære en sikkerhetsrisiko, kan ikke tas med inn på toget.

D. Våpen til jakt og sport, samt til forsvarets personell, kan aksepteres og bli tatt med i toget. Våpeneier skal kontakte ombordansvarlig før påstigning. Av sikkerhetsmessige årsaker kan ombordansvarlig nekte passasjeren å ta med våpen og ammunisjon ombord i toget. Under transport er våpeneier selv ansvarlig for våpen og ammunisjon og at det føres tilsyn under hele reisen. Skytevåpen skal være tomt for ammunisjon. Våpenet skal være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende, sluttstykke skal oppbevares adskilt. Det er ikke tillatt å transportere våpen i hylster o.l. som bæres på kroppen. Inntil 5 kg ammunisjon kan medbringes forutsatt at det er pakket
i originalemballasjen.

§ 4 Billetter

A. Med billett menes av NSB godkjente billettyper og reisebevis herunder billetter i digital/elektronisk format. Regler for kjøp, kansellering og refusjon avhenger av type billett. Se nsb.no for mer informasjon.

B. Forfalskning av billett fører til gebyr for dokumentforfalskning fastsatt av Samferdselsdepartementet, og/eller anmeldelse til politiet.

C. Passasjerer som ved kontroll ikke har stemplet eller på annen måte gyldig kontrollert billett vil bli ilagt et gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Passasjerene kan kjøpe billett i betjent vogn. En eventuell kontroll i betjent vogn vil ikke gjennomføres før alle kunder har fått anledning til å kjøpe billett av konduktøren når han/hun går gjennom vognen. Kjøp og validering av digitale/elektroniske billetter skal foretas før ombordstigning. Passasjerer som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, og som heller ikke betaler gebyret på stedet, skal oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente verifisering av identitetsopplysningene, slik at NSB senere kan innkreve betalingen av gebyret.

§ 5 Tilbakehold av reisende uten gyldig billett

Selskapets kontrollører kan holde tilbake reisende når vedkommende:

a) Ikke fremviser gyldig billett/kort i vogn merket ”ubetjent”

b) Ikke betaler gebyr på stedet

c) Ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato

Den reisende kan holdes tilbake så lenge vedkommende ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato. Tilbakehold kan utøves også mens de opplysninger vedkommende gir blir verifisert. Dersom den reisende likevel betaler gebyret, skal tilbakeholdet avsluttes. Tilbakehold kan ikke skje dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep. Personer under 15 år kan bli tilbakeholdt i samråd med politiet.

§ 6 Generelle bestemmelser om reisen

På- eller avstigning er ikke tillatt mens toget er i bevegelse eller stopper midlertidig utenfor stasjon, ved krysningsspor, venter på signal eller lignende. Det er heller ikke tillatt å åpne utgangsdører mens toget er i fart eller når toget stopper utenfor stasjon. Passasjerene skal etterkomme ombordpersonalets anvisninger.

§7 Forsinkelse

A. Med forsinkelse menes for sen ankomst til bestemmelsesstasjon i forhold til NSBs ruteplan. Med vesentlig forsinkelse menes alle NSBs tog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/ Stavanger, samt Trondheim og Bodø som er mer enn 60 minutter, og for andre tog mer enn 30 minutter forsinket.

B. Ved vesentlig forsinkelse kan passasjeren fremme krav om dekning av dokumenterte påregnelige direkte utgifter, begrenset oppad til 2/10 av Folketrygdens grunnbeløp, for eksempel:

1. Utgifter til rimeligst mulig alternativt transportmiddel fram til bestemmelsesstasjon, dersom NSB ikke innen rimelig tid har etablert annet transportalternativ for strekningen

2. Nødvendige telefonutgifter

3. Kost og losji når dette er nødvendig og hvor NSB ikke skaffer dette kostnadsfritt for kunde

C. Erstatning kan likevel ikke kreves dersom passasjeren, til tross for forsinkelsen, har nok tid til å nå avgang for videre transport. Passasjeren plikter å begrense et eventuelt tap ved å beregne rimelig tid fra ankomst bestemmelsesstasjon til korresponderende transportmiddel, ref. § 7 A.

D. Erstatning kan likevel ikke kreves dersom passasjeren ikke har beregnet tidsmarginen på 60 minutter på alle NSBs tog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/Stavanger, samt Trondheim og Bodø og 30 minutter på alle andre tog. Dette gjelder tilsvarende også togankomst til flyplass og innsjekkingstidspunkt på fly. Dette vil si at det må beregnes 60/30 minutter ekstra tid ved ankomst flyplass i tillegg til innsjekkingstiden til flyselskapet.

E. Erstatning kan ikke kreves når passasjeren var blitt opplyst om forsinkelsen, den tapte korrespondansen, eller toginnstillingen, før eller ved kjøp av billetten, eller om passasjeren på tross av forsinkelsen, eller etter ombooking, har ankommet til bestemmelsesstasjonen i tide eller med forsinkelse på maksimalt 60 minutter.

F. Erstatning kan ikke kreves dersom forsinkelsen eller toginnstillingen skyldes forhold utenfor NSBs eller Jernbaneverkets kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Passasjeren har likevel mulighet til å kreve refusjon av billettprisen etter § 7 H og § 7 J.

G. Når en reise innebærer bytte av tog er overgangstiden minimum 60 min for NSBs Regiontog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/Stavanger, samt Trondheim og Bodø. For andre tog er overgangstiden minimum 30 min. For reiser hvor kortere overgangstid er valgt kan det ikke gjøres krav på alternativ transport ved forsinkelse eller driftsavbrudd.

H. Når det med rimelighet kan forventes at tog ankommer med over 60 minutters forsinkelse til det endelige bestemmelsesstedet i henhold til transportavtalen, skal passasjeren omgående få valget mellom:

1. Refusjon av billetten i sin helhet på samme vilkår som da den ble kjøpt, for den eller de delene av vedkommendes reise som ikke er gjennomført, og for den eller de delene som allerede er gjennomført dersom reisen ikke lenger er av interesse i forhold til passasjerens opprinnelige reiseplan, samt en retur reise til det opprinnelige avgangsstedet dersom det er relevant,

2. fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet ved første anledning, eller,

3. fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet på et senere tidspunkt etter passasjerens ønske.

I. Dersom det oppstår forsinkelser på over 60 minutter, skal passasjerene kostnadsfritt få tilbud om følgende:

1. Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden, dersom slikt finnes om bord på toget eller jernbanestasjonen, eller dersom dette kan leveres på rimelige vilkår,

2. hotell eller annen innkvartering samt transport mellom jernbanestasjonen og innkvarteringsstedet dersom det er nødvendig med et opphold på en eller flere netter, eller dersom det er nødvendig med ytterligere opphold, når og dersom dette lar seg gjennomføre fysisk,

3. transport fra toget til jernbanestasjonen, til et alternativt avreisested eller til det endelige bestemmelsesstedet for togforbindelsen dersom toget blir stående på sporet, og dersom dette lar seg gjennomføre fysisk. På anmodning fra passasjeren skal NSB bekrefte på billetten at toget er forsinket, og at forsinkelsen eventuelt har ført til tapt korrespondanse eller at toget er innstilt.

J. Passasjerer som blir forsinket til ankomststasjon kan kreve refundert 50 % av billettprisen ved:

1. Forsinkelse på over 60 minutter med NSBs tog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/ Stavanger, samt Trondheim og Bodø.

2. Forsinkelse på over 30 minutter på alle andre tog. Reisende med periodebillett gis refusjon for billettprisen etter samme prinsipp som nevnt ovenfor, men delt på antall dager periodebilletten er gyldig for. Maksimal samlet refusjon for en periodebillett er begrenset oppad til 50 % av billettens kjøpspris.

Det kan ikke kreves refusjon av billettprisen dersom passasjeren var blitt varslet om forsinkelser på 30/60 minutter allerede før billetten ble kjøpt.

§ 8 Mangler

A. Det foreligger en mangel dersom reisen ikke svarer til hva passasjeren ut fra reisens pris, reisevilkår og reiseinformasjon hadde grunn til å forvente. Passasjeren som mener at det foreligger en mangel, plikter så vidt mulig å informere NSBs personale om dette uten ugrunnet opphold. Dersom mangelen ikke blir utbedret under reisen kan passasjeren kreve et forholdsmessig prisavslag.

B. Dersom passasjeren blir påført utgifter til alternativ transport eller andre nødvendige tiltak på grunn av feil informasjon fra NSBs personale, feil utstedt billett eller feil informasjon i rutepublikasjoner, kan passasjeren kreve erstatning for direkte påregnelige dokumenterte utgifter som feilen har medført. Passasjeren plikter likevel i rimelig utstrekning å begrense utgiftene.

§ 9 Behandling av klager

Krav med grunnlag i § 7 B og J, samt § 8 A og B, må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold innen 3 - tre måneder - etter hendelsen, vedlagt dokumentasjon (original av reisedokumenter etc.), til NSB Servicesenter, 0048 Oslo, eller elektronisk til nsb.no/tilbakemelding. Kravet skal inneholde en redegjørelse for hendelsesforløpet i saken. Dersom det fremmes flere krav om refusjon knyttet til samme periodebillett, skal disse sendes samlet til NSB etter utløpet av billettens gyldighetsperiode. Et eventuelt krav på erstatning eller refusjon skal utbetales innen en måned etter at NSB mottar kravet og nødvendig dokumentasjon av dette.

§ 10 Generelle ansvarsregler for NSB og passasjerene

NSBs ansvar for passasjerene og deres håndbagasje reguleres av jernbaneansvarsloven av 10. juni 1977 nr. 73. Passasjeren plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres NSB.